Godt for inneklimaet, godt for miljøet og godt for økonomien.

Motstanden luften møter når den presses gjennom filteret kalles trykkfall, og oppgis i målenheten Pascal (Pa).

Ved konstant luftmengde vil trykkfallet variere i forhold til filterarealet som luften presses gjennom;
lite filterareal gir høyt trykkfall og ved å øke filterarealet synker trykkfallet. 

Behovsstyrt ventilasjon er enkelt forklart et system hvor en forhåndsprogrammerer ønsket luftmengde gjennom anlegget, der viften øker og senker hastigheten i forhold til luftmengden.

Ved behovsstyrt ventilasjonsanlegg øker viftene sin innsats proporsjonelt med at trykkfallet gjennom filteret øker. Desto tettere filteret blir jo mer kraft må til for å presse luften gjennom filteret.
Slik vil energikostnadene på viften øke i takt med at trykkfallet over filteret øker.  Slik påvirkes energikostnadene av filterets støvmetningsgrad og filterets duk- areal.

For å redusere energiforbruket på viftene er det av stor betydning å sørge for størst mulig areal på filtermediet, underforstått lavest mulig starttrykkfall over det nye filteret. Og at en bytter filteret i god tid før filteret mettes av støv.

Det kan være fristende å redusere poseantallet på filtrene og/eller benytte kortere poser, for å spare penger på innkjøp av filter.  Dette vil være som å «spare på ørene mens krona ruller i andre enden». 
Flere poser gir større filterareal som gir bedre filterøkonomi.

I Eksempelet nedenfor sammenligner vi den totale kostnaden ved forskjellige filter på et aggregat som gir 27 000 m3/t (8 helmoduler på inntak og tilsvarende på avkast, totalt 16 filter).

Vi legger til grunn en energikostnad på 2,- (inkl. nettleie), og en beregnet driftstid på 6000 timer

Eksempel 1. Aggregat med 8 filter på tilløp og tilsvarende 8 filter på avkast. (27 000 m³/t)

Gitt at en velger filter i energiklasse A, en helmodul (592x592mm) med 10 poser og 635mm dybde (LM 10-83); dette filteret har en veiledende pris à kr. 1 638,-. Filteret har et duk areal på 7,8m² og et starttrykkfall på 68 Pa. Energiforbruk på 859 kWh.  Om en regner energikostnad på kr. 2,- inkl. nettleie og en beregnet driftstid på 6000 timer så gir dette en energikostnad på kr. 1 718,-. 
Altså totalt kr. 3 356,- x 16 filter gir en kostnad på kr. 53 696,-.

Eksempel 2. Aggregat med 8 filter på tilløp og tilsvarende 8 filter på avkast. (27 000 m³/t)

Alternativt kan en tenke seg å velge et filter i energiklasse D.  Ett 10 posers filter med 360mm dybde (LT 10-83), med veiledende pris à kr. 1 439,-.  Filteret har et duk areal på 4,3m² og ett starttrykkfall på 122 Pa.  Energiforbruk på 1741 kWh. Dette vil gi energikostnad på kr. 3 482,-. 
Samlet kostnad på kr. 4 921,- x 16 filter gir en kostnad på kr. 78 736,-.

Ved å velge eksempel 1 (energiklasse A), LM 10-83 så vil en spare kr. 25 040,- fremfor å velge eksempel 2 (energiklasse B) LT 10-83, som i utgangspunktet har en lavere innkjøpspris.  Det er verdt å merke seg at dette er på dette ene aggregatet, så kan en akkumulere dette opp i forhold til hvor mange aggregater bygningen som respektive eiendomsselskap drifter.

Som eksemplene over viser er det sammenhengen mellom luftmengde, areal, og støvmetningsgrad (tetthet) i filteret som skaper trykkfall og som påvirker driftskostnadene på filteret.  Desto mindre areal jo høyere blir trykkfallet og driftskostnadene øker proporsjonalt med dette.  Eksempelet tar utgangspunkt i to filter med samme rammemål og samme antall poser men med forskjellig poselengde.  Det samme utslaget vil gjøre seg gjeldende om en velger samme poselengde men reduserer på antall poser.

For å opprettholde et godt inneklima over tid er det viktig å bytte filteret ofte, slik vil en unngå organisk vekst i filteret.  Sporer og muggsopp kan legge seg på innsiden av kanalene og risikerer således å spres rundt i lokalene.  Vi anbefaler å bytte filter 2 ganger i året, og vi registrerer at mange yrkeshygienikere og mikrobiologer anbefaler det samme.

Størst mulig areal kombinert med jevnlig filterbytte gir bedre filterøkonomi og det viktigste av alt bidrar dette til et bedre inneklima. 

Be alltid om sertifisert dokumentasjon på energiklasse A når du rekvirerer filter, og om filteret er P-merket er dette forbrukerens beste garanti for at filtrene holder mål gjennom hele sin levetid.