Vi er stolt av å publisere gode verdier fra våre produkter og kan forsikre markedet om at Interfil vil arbeide jevnt og trutt for å skape enda bedre verdier inn i fremtiden.  Dette omhandler å sette krav til våre leverandører, investere i ytterligere energigjerrig produksjonsmetoder, oppgradere bygningsmasse og bevisstgjøre våre ansatte og samarbeidspartnere på at det alltid vil være noe å gå på.

Hva er grønnest, pengene eller produktet? 

For mange et dilemma når en står overfor et valg av flere tilsynelatende like produkter.  Funksjonen er den samme, verdien kan måles i flere forskjellige dimensjoner.  Produktene utfører den tiltenkte funksjonen men har ulik pris, da er det ofte fristende å velge det rimeligste alternativet. 

Når det gjelder ventilasjonsfilter vet vi at 70% av den totale kostnaden er ren energikostnad.  Da skjønner vi at trykkfallet over filteret faktisk kan bety mer enn kostnaden på å kjøpe filteret.  Altså vil det lønne seg økonomisk å kjøpe filter med et lavest mulig trykkfall, innenfor den filterklassen en ønsker.  Da vet vi også at jo lavere energiforbruk filteret har jo bedre vil dette være for miljøet over tid.  Dette kunne vært en sannhet dersom en så bort fra råvarene, transport og tilvirkningsprosessen på filteret. 

EPD (Environment Product Declaration).

Når vi legger inn en tredje dimensjon som tar hensyn til det totale miljøfotavtrykket på filteret gjennom hele livssyklusen, så kan svaret bli noe annet enn det vi i utgangspunktet trodde.

EPD er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder (www.epd-norge.no).

EPD dokumentasjon oppgir blant annet den totale miljøbelastningen målt i CO² ekvivalenter.  Her inngår materialvalg som filterramme, filterduk, produksjon og transport, helt fra råvarenes enkeltbestanddelers opprinnelse til avhending av produktet.

Norge sine internasjonale miljøforpliktelser innebærer blant annet å redusere utslippene av klimagasser med 50 – 55% innen 2030.  For å klare dette etableres det styrings- og rapporterings systemer for norske foretak og som har innvirkning på enkeltmenneskers innsats.  Dette vil blant annet være avgiftssystemer for utslipp av klimagasser, pålegg om klimakvoter som reduseres for hvert år.  En ser for seg at hvert enkelt foretak pålegges å dokumentere egne reviderte klimaregnskap.

Første norske filterprodusent med EPD dokumentasjon.

Interfil vil være i forkant og som eneste norske filterleverandør har vi nå publisert EPD deklarasjon på våre to hovedprodukter, hos EPD-Norge.

https://www.epd-norge.no/epd-soekeresultat/?q=interfil&categoryID=376


https://www.epd-norge.no/epd-soekeresultat/?q=interfil&categoryID=376.
Her viser vi til særdeles gode resultater som i all hovedsak skyldes valg av råvarer, energigjerrig produksjon, kvalitet i toppsjiktet og kortreiste produkter.  Med produksjonen midt i Norge med omtrent samme avstand til Oslo, Bergen og Trondheim, produsert med fornybar vannkraft, kan vi skilte med Norges miljøvennligste ventilasjonsfilter.

Interfil er stolt av å kunne bidra til at våre kunder kan dokumentere et lavt miljøfotavtrykk på sine ventilasjonsfilter samtidig som de har god utskilling og støvlagringskapasitet.  Energiklasse A er en selvfølge hos Interfil.

Om du er opptatt av å støtte norsk næringsliv, norske arbeidsplasser og bidra til ett godt inneklima og at Norge når sine klimamål, da vil ventilasjonsfilter fra Interfil være et godt alternativ. 
Det har vi dokumentasjon på.